กสม.เปิดให้บุคลากรทำงานที่บ้านพัก ป้องกันผลกระทบจากฝุ่นพิษ

12
ภาพจากเพจ JS100 Radio

กสม. ประกาศมาตรการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศส่งผลต่อสุขภาพของบุคลากร ให้แจ้งความประสงค์ปฏิบัติงานที่บ้านพัก

 

นายโสพล จริงจิตร เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(กสม.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงาน กสม.เป็นการเร่งด่วน เพื่อพิจารณาการมีส่วนร่วมในการลดมลพิษจากฝุ่นละอองทางอากาศ เพื่อประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมและสุขภาพของเจ้าหน้าที่ว่า ตามที่มีสถานการณ์ฝุ่นละอองในอากาศขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลในปริมาณที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ กสม. เห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดำเนินการตามมาตรการลดมลพิษทางอากาศโดยไม่กระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบ กสม.ว่าด้วยการลาของข้าราชการสำนักงาน กสม. พ.ศ. 2561 ข้อ 10 วรรคสอง ระเบียบ กสม.ว่าด้วยพนักงานราชการสำนักงาน กสม. พ.ศ. 2561 ข้อ 5 ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารสำนักงาน กสม. ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 1 ก.พ.2562

 

โดยกำหนดให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการของสำนักงาน กสม.ที่ได้รับผลกระทบที่เกิดจากภาวะฝุ่นพิษในอากาศสูงดังกล่าว แจ้งความประสงค์ต่อผู้บังคับบัญชาระดับสำนักหรือผู้อำนวยการกลุ่มงานที่ขึ้นตรงต่อเลขาธิการ กสม. เพื่อขออนุญาตปฏิบัติงานที่บ้านพักระหว่างวันที่ 4-8 ก.พ. 2562 โดยต้องรายงานหลักฐานการปฏิบัติงานที่บ้านพักตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้บังคับบัญชากำหนด และแนบรายงานผลการปฏิบัติงานรายวันตามแบบที่สำนักงาน  กสม.กำหนด ยกเว้นผู้บริหารตั้งแต่ผู้อำนวยการกลุ่มงาน หรือเทียบเท่าขึ้นไป รวมทั้งผู้ที่มีความจำเป็นต้องปฏิบัติราชการสำคัญตามที่ได้รับมอบหมาย และผู้ที่มีหน้าที่ให้บริการประชาชน ณ สถานที่ตั้งสำนักงาน กสม. ตามที่สำนัก/กลุ่มงานเห็นสมควร ให้มาปฏิบัติราชการที่สำนักงาน กสม.ตามปกติ เว้นแต่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะฝุ่นพิษในอากาศสูงดังกล่าวจนไม่อาจมาปฏิบัติงานที่สำนักงาน กสม.ได้ตามที่ผู้บังคับบัญชาเห็นสมควร ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป