ผู้นำศาสนาอิสลาม เสนอ ศอ.บต. หมอ หน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่น ร่วมแก้ไขปัญหาความเชื่อเรื่องวัคซีนในพื้นที่ จชต.

8

นายประเวศ หมีดเส็น ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวถึงการดูแลเด็กในพื้นที่ว่า เด็กเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต แต่ขณะนี้มียอดเด็กเสียชีวิตด้วยโรคหัดในพื้นที่ 3 จังหวัดและ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ตั้งแต่ปี 2561 ถึงปัจจุบัน มีจำนวน 28 คน ทั้งที่เป็นโรคที่สามารถควบคุมและดูแลได้ เนื่องจากผู้ปกครองบางส่วนในพื้นที่ยังมีความเชื่อว่า วัคซีนไม่ฮาลาล ไม่สามารถฉีดได้ อีกทั้งการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดจะสามารถฉีดได้ในเด็กอายุ 9 ปีขึ้นไป แต่ปัญหาที่พบขณะนี้จำนวนเด็กที่เสียชีวิตมีอายุต่ำกว่า 9 ปี โดยมีสาเหตุมาจากผู้ปกครองไม่ยอมฉีดวัคซีนขณะตั้งครรภ์ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่จะสะสมส่งต่อให้ลูก เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันตั้งแต่ต้นน้ำ อีกทั้งเด็กที่เสียชีวิตส่วนใหญ่มีภาวะขาดสารอาหาร และมีอาการปอดบวม อาเจียนและอาการแทรกซ้อนอื่นๆ

ทั้งนี้ผู้นำศาสนาที่เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า ประชาชนส่วนใหญ่ยังมีความเชื่อ 3 ประการ คือ การฉีดวัคซีนทำให้บุตรเจ็บไข้ไม่สบาย การฉีดวัคซีนเป็นการฉีดนายิส (สิ่งสกปรก) และเชื่อว่าเป็นการนำสิ่งที่ก่อให้เกิดผลที่ไม่ดีเข้าสู่ร่างกายจากผู้ที่ไม่หวังดี ซึ่งเสนอให้ทุกฝ่ายร่วมกันสร้างความเข้าใจ โดยให้แพทย์อธิบายเรื่องอาการป่วยไข้ภายหลังได้รับวัคซีน ให้ผู้นำศาสนาร่วมประชุมเพื่อหามติเรื่องนี้พร้อมอธิบายหลักการเกี่ยวกับศาสนาให้ประชาชนเข้าใจอย่างถ่องแท้ ร่วมกับสาธารณสุขตำบล ส่วนการแก้ไขปัญหาเรื่องความเชื่อที่มาจากข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ตามสื่อโซเชียล ก่อให้เกิดกระแสการต่อต้านการฉีดวัคซีนนั้น ให้ภาครัฐดำเนินการเรียกผู้เผยแพร่มาพูดคุย สร้างความเข้าใจโดยเร็วที่สุด นอกจากนี้ผู้นำศาสนายังเสนอให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นคนสำคัญในการลงพื้นที่พูดคุยกับชาวบ้านเพื่อสร้างความเข้าใจ เนื่องจาก อสม.เป็นลูกหลานของคนในพื้นที่ จึงเป็นบุคคลที่สามารถเข้าถึงประชาชนทุกครัวเรือนได้ง่าย