ศอ.บต.เปิดกิจกรรมสร้างความเข้าใจและองค์ความรู้ด้านสันติวิธีแก่กลุ่มองค์กรต่างๆ รุ่นที่ 3 ประจำปี 62

6

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า จากที่ผ่านมาได้มีโอกาสเยี่ยมเยียนนักศึกษาไทยในต่างประเทศ ทั้งในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และล่าสุดประเทศอียิปต์ และจอร์แดน โดยมียอดของนักศึกษาไทยในต่างประเทศอยู่ที่ 9,000 กว่าคน ซึ่งสิ่งที่ ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความสำคัญคือการมีงานรองรับสำหรับนักศึกษาเหล่านี้ โดยเมื่อวานที่ผ่านมา ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดให้มีการรับสมัครนักศึกษาที่จบการศึกษาในต่างประเทศและเยาวชนในพื้นที่เข้าร่วมรับการอบรมเพื่อส่งเสริมให้เป็นนักธุรกิจนวัตกรรมชายแดนใต้ โดยเป็นการต่อยอดความรู้เดิมสู่การนำมาปรับใช้ด้วยกระบวนการใหม่ๆ เพื่อสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงให้เท่าทันกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และเป็นการขยายช่องทางการตลาดของนักธุรกิจในพื้นที่ให้เปิดกว้างมากยิ่งขึ้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับการตอบรับจากผู้ที่สนใจเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวเสริมอีกว่าขอให้ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมใช้เวทีแห่งนี้เสนอแนวทางการพัฒนาพื้นที่ร่วมกัน เพราะทุกคนคือปัญญาชนที่มีความสามารถและมีศักยภาพ ซึ่งเวทีดังกล่าวจะทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสในทุกๆด้านด้วยการสนับสนุนจากภาครัฐ โดยเป้าหมายสุดท้ายคือการที่ทุกคนมีจุดยืนที่เข้มแข็ง มีงานทำอย่างมั่นคง และสามารถอยู่ร่วมกันในพื้นที่แห่งนี้อย่างสันติ เพราะไม่มีที่ใดจะดีไปกว่าพื้นที่บ้านเกิดที่ทุกคนมีสิทธิ์ในการร่วมพัฒนาให้ดีขึ้นไปด้วยกันนั้นเอง

ด้าน นายอัซมาน มามะ ตัวแทนกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ กล่าวว่า เป้าหมายของนักศึกษาที่ศึกษาในต่างประเทศส่วนใหญ่ คือการได้ศึกษาตามแนวทางของศาสนาที่ถูกต้อง ซึ่งความตั้งใจเดิมคือการทำหน้าที่เป็นผู้มีความรู้ด้านศาสนาที่มาจรรโลงสังคมในพื้นที่ให้เกิดสันติสุข ทั้งนี้ นักศึกษาส่วนใหญ่ที่จบการศึกษาจะเข้าใจดีว่าในพื้นที่มีงานรองรับสำหรับนักศึกษาที่จบจากต่างประเทศยังมีน้อย  จึงทำให้นักศึกษาหลายคนมีปณิธานในการเน้นสอนความรู้แก่บุคคลทั่วไปและพร้อมจะมีส่วนร่วมในการเป็นผู้มีความรู้ในระดับพื้นที่มากกว่าเพื่อหวังผลบุญตามแนวทางของศาสนา แต่อย่างไรก็ตามการเข้ามาสนับสนุนของภาครัฐในการสร้างอาชีพแก่นักศึกษาที่จบการศึกษาในต่างประเทศ ถือเป็นการนำทรัพยากรบุคคลมาใช้อย่างถูกทาง เนื่องจากจะสามารถสร้างโอกาสในการมีงานทำและยังเป็นการส่งเสริมตามความถนัดของแต่ละบุคคลโดยที่ยังคงอยู่ในปณิธานเดิม คือทำงานด้านศาสนาควบคู่กับการมีงานทำอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมอย่างสันติ