พช. เปิดตัวกลุ่มอาชีพสตรีพังงา โชว์ผลสำเร็จสร้างรายได้ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตสตรี

7
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายนายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมนายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา ลงพื้นที่ “พังงา” เกาะติดความคืบหน้าภารกิจสร้างงาน สร้างรายได้ ส่งเสริมศักยภาพและบทบาทสตรี เพื่อสร้างความเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม พาเยี่ยมชมโครงการตัวอย่างของกลุ่มสตรีจังหวัดพังงา ได้แก่
-กลุ่มเลี้ยงกุ้งมังกรในกระชัง ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา เป็นการรวมกลุ่มเพื่อขยายการเลี้ยงและสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับสตรีในหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งการเลี้ยงกุ้งมังกร 7 สีของกลุ่มหลังจากได้รับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 168,800 บาท สามารถสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ 5,000 – 15,000 บาทต่อเดือน
-กลุ่มปลากะตักตากแห้ง ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา เป็นการรวมกลุ่มเพื่อทำการแปรรูป สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับสตรีในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยขอรับการสนับสนุนเงิน ประเภทเงินทุนหมุนเวียนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 168,800 สามารถสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ 3,000 – 9,000 บาทต่อเดือน
ซึ่งการรวมกลุ่มของสมาชิกทั้ง 2 กลุ่ม ทำให้สมาชิกมีรายได้ ครอบครัวอยู่พร้อมหน้า และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์และวิสัยทัศน์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี “เป็นแหล่งทุนในการพัฒนาสตรีเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”