ศอ.บต.เดินหน้า ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาไร้รอยต่อจังหวัดชายแดนภาคใต้

25

โดยวันที่กุมภาพันธ์ 2562ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)โดยกองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กบย.) ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาไร้รอยต่อจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์2562  โรงแรมบีพีแกรนด์ ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีคณะ ผู้บริหารของศอ.บตจากกอง/สำนักงานการบริหารของ ศอ.บต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง

เพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้นำเสนอแผนงาน/โครงการ ที่จะบรรจุไว้ในโครงการพัฒนาไร้รอยต่อจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕  และมีการจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งจะเป็นการร่วมบูรณาการทำงานและลดความซ้ำซ้อนของแผนงานมากขึ้น เพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาไร้รอยต่อจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริงต่อไป

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่องงานพัฒนา ภายใต้แนวคิดการพัฒนาไร้รอยต่อ” จาก นาวาเอกจักรพงษ์ อภิมหาธรรม ผู้อำนวยการกองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และนายปรีชา ชนะกิจกำจร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน โดยได้มีการบรรยายถึงแนวทางการขับเคลื่อนงาน

อย่างไรก็ตาม ศอ.บตถือเป็นเจ้าภาพหลักที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาไร้รอยต่อจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นโครงการสำคัญภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ซึ่งประกอบด้วย 6 กิจกรรมสำคัญ อาทิ 1. การยกระดับรายได้ครัวเรือนเกษตรกร 2. เมืองปศุสัตว์ชายแดนใต้ 3. การพัฒนาอาชีพประมงชายฝั่งทะเล 4. การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน 5. การพัฒนาและขยายผล SME และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และ 6. การพัฒนาธุรกิจฮาลาล

โดยความมุ่งหวังของการขับเคลื่อนการพัฒนาไร้รอยต่อ เพื่อต้องการให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ รวมถึงสร้างรายได้ให้กับประชาชนทุกคน และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนในมิติการบูรณาการ โดยมีหน่วยงาน Function เป็นหลักและให้หน่วยงาน Area ที่เกี่ยวข้องอื่นๆเข้าร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกัน โดยที่ ศอ.บต.พร้อมเป็นศูนย์กลางการประสานงาน เพื่อเสริมช่องว่างในโครงการต่างๆให้เกิดการขับเคลื่อนที่ต่อเนื่อง และสามารถนำมาสู่การขับเคลื่อนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป