ตัวแทน 10 พรรคการเมือง “ตอบคำถาม” ภาคประชาสังคมชายแดนใต้

39

8 เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมเสนอเชิงนโยบายต่อพรรคการเมือง จัดเวทีนำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อพรรคการเมืองเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ โดย สภาประชาสังคมชายแดนใต้ ร่วมกับ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ห้องประชุมขวัญจุฑา 1 โรงแรมปาร์ควิวรีสอร์ท ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562

กิจกรรมเวทีที่น่าสนใจโดย รศ.ดร.โคทม อารียา ผู้แทนสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล นายรอซิดี เลิศอาริยะพงษ์กุล เลขาธิการสภาประชาสังคมชายแดนใต้บรรยาย “ข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์สันติภาพชายแดนใต้” นายมูฮำมัดอายุบ ปาทาน ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้ นำเสนอ “ข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์สันติภาพชายแดนใต้ต่อตัวแทนพรรคการเมือง”

ตัวแทน 8 กลุ่มเครือข่ายองค์กรได้แก่ 1) สภาประชาสังคมชายแดนใต้ 2) เครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพ (B4P) 3) กลุ่มถักทอสันติภาพ (กทส.) 4) คณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้ (PAOW) 5) เครือข่ายปกป้องสิทธิเด็กจังหวัดชายแดนใต้ (CPN) 6) โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของเด็กและชุมชนเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการสันติวิธีใน จชต. (LEAP) 7) โครงการรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้นำศาสนาอิสลาม และ 8)โครงการสานเสวนานักการเมือง ยื่นข้อเสนอใน 8 ประเด็นหลัก ได้แก่ ความปลอดภัย, การพูดคุยสันติสุข, การจัดการทรัพยากรกับสิ่งแวดล้อม, การสื่อสารกับสังคม, การอยู่ร่วมกัน, การพัฒนาคุณภาพชีวิต, การบริหารการปกครองและพัฒนา, และกระบวนการยุติธรรม

จากนั้นตัวแทนจาก 10 พรรคการเมืองให้ความเห็นต่อข้อเสนอและตัวแทนภาคประชาสังคมส่งข้อเสนอ 1.ผศ.ดร.วรวิทย์ บารู พรรคประชาชาติ 2.นายอันวาร์ สาและ พรรคประชาธิปัตย์ 3.นายอดิลัน อาลีอิสเฮาะ พรรคพลังประชารัฐ 4.นายอับดุลกอฮาร์ อาแวปูเต๊ะ พรรคภูมิใจไทย 5.นางสาวอนัตตา แข็งแรง พรรคเพื่อชาติ 6.นางสาวปาตีเมาะ เปาะอีแตดาโอะ พรรครวมพลังประชาชาติไทย 7.นายมะยูนัน มามะ พรรคพลังปวงชนไทย 8.นายประเสริฐ ราชนิยม พรรคอนาคตใหม่ 9.นายกรณ์ มีดี พรรคแผ่นดินธรรม 10.นายมะยูนัน มามะ พรรคพลังปวงชนไทย

สำหรับนโยบายของแต่ละพรรคคือ พรรคภูมิใจไทย ลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาน ไม่สร้างวาทกรรมที่มีปัญหา ต้องเยียวยาจิตใจและอารมณ์ การแก้ปัญหายกระดับภาคประชาสังคมไปสู่ภาคการเมืองต่อไป

พรรคพลังปวงชนไทย สร้างความเข้มแข็งร.ร.ตาดีกา พรรคแผ่นดินไทย การใช้กฎหมายต้องเข้มข้น ใช้นโยบายคนพุทธคืนถิ่น สร้างนิคมไทยพุทธ สร้างอาชีพให้ชาวไทยพุทธ ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ได้ ใช้จริยธรรมทางการเมือง พรรครรวมพลังประชาชาติไทย ประโยชน์ของคนชายแดนใต้ต้องมาก่อน สนับสนุนการพูดคุยสันติภาพ ดูแลจริยธรรมการเมือง ไม่ซื้อเสียง ใช้นโยบายที่มาจากชุมชนในการแก้ปัญหา

พรรคเพื่อชาติ การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ดูแลการศึกษาตั้งแต่อนุบาล พรรคอนาคตใหม่ การเมืองนำการทหาร ในการแก้ปัญหา ไม่ซื้อเสียงไม่ถอนทุน เข้าใจคนกลุ่มใหญ่และคนกลุ่มน้อยไปด้วยกัน พรรคประชาธิปัตย์ ประชาชนต้องเป็นใหญ่ ทุกฝ่ายีส่วนร่วมในการพูดคุยสันติภาพทุกเวที นโยบายมาจากประชาชนมีส่วนร่วม มีนโยบายความยั่งยืนภายในไทย และจัดทุนให้นร.ที่ขาดทุนทรัพย์

ในเวทีมีเสียงสะท้อนจากคนไทยพุทธคือ 1.ขอความมั่นคงในการอยู่ในพื้นที่ 2.ขอความปลอดภัยในพื้นที่ 3.การอยู่ร่วมแบบวิถีไทยพุทธและพหุวัฒนธรรม 4.ลดอารมณ์และผลกระทบของชาวไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผศ.ดร.วรวิทย์ บารู พรรคประชาชาติ กล่าวว่าเป็นข้อเสนอที่ดีมากๆ เรื่องแรกความปลอดภัย ตลอดเวลาที่ทำงานในพื้นที่ หาทางออกในปัญหาความไม่เข้าใจกันด้วยการแก้ปัญหาร่วมกันทุกฝ่าย พรรคประชาติให้ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน จะฟังทุกประเด็นที่สะท้อนมา ทางพรรคร่วมฟังมาตลอดแลเจะนำไปใช้ต่อไปแน่นอน

นายปกรณ์ มีดี พรรคแผ่นดินธรรม กล่าวต่อประเด็นนี้ว่าจะสร้างนิคมดูแลชาวไทยพุทธ การแก้ปัญหาคนร้ายด้วยการตรวจสอบดีเอ็นเอ หากเจ้าหน้าที่รัฐ กำนัน, ผู้ใหญ่บ้านหากมีพบพัวพันกับฝายขบวนการ ต้องตรวจสอบได้และปลดออกจากตำแหน่งทันที

นายอดิลัน อาลีอิศเฮาะ พรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่าการแก้ไขปัญหาคือทำอย่างไรให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้ ในฐานะนักการเมือง ต้องหยิบทุกประเด็นมาแก้ปัญหาให้ได้ ประชาชนไม่เคยกลัวกฎหมายแต่กลัวผู้ที่ใช้กฎหมาย
ด้านนายอับดุลกอฮาร์ อาแวปูเต๊ะ พรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงแม่ทัพหญิงที่เป็นผู้วางยุทธศาสตร์ของพรรคว่า ไม่ทิ้งประเด็นผู้หญิงอย่างแน่นอน ด้านคนไทยพุทธในเรื่องอารมณ์ ความรู้สึกและจิตใจ มีคนทำงานด้านเยียวยา แต่ใช้กฎหมายอย่างเดียวไม่ได้ ต้องให้มีการเยียวยาจิตใจและควบคุมอารมณ์การสื่อสารทางโซเชียลที่โจมตีกันด้วยใช้คุณธร