ศอ.บต. จัดอบรมเตรียมความพร้อมเชฟฮาลาลสู่สถานประกอบการร้านอาหารทั้งในและต่างประเทศ

สืบเนื่องจาก ศอ.บต. ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนการพัฒนาผู้ประกอบการอาหารฮาลาลและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี สมาคมเชฟแห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการอาหารฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะในการทำงานและยกระดับในการแข่งขัน นำไปสู่การได้รับการรับรองคุณวุฒิตามระบบมาตรฐานที่สากลให้การยอมรับเพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และ เป็นการยกระดับเชฟฮาลาลให้สามารถออกไปประกอบอาชีพเพื่อเป็นใบเบิกทางส่งออกไปทำงานกับโรงแรม ร้านอาหาร ภัตตาคาร และอื่นๆ โดยในปี 2561 ได้ดำเนินการนำร่องพัฒนาเชฟฮาลาลไปแล้ว จำนวน 50 คน ในปี 2562 ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครผู้ที่มีความสนใจและได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมแล้ว จำนวน 65 คน

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพื้นฐานการพัฒนาเชฟฮาลาลเพื่อการส่งออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์สำคัญคือ เพื่อพัฒนาเชฟฮาลาลให้สามารถส่งออกไปปฏิบัติงาน ณ โรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหารและอื่นๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรม จำนวน 65 คน ใช้เวลาดำเนินการจำนวน 3 วัน และหลังจากอบรมแล้วจะมีการสอบประเมินและสอบสัมภาษณ์ต่อไป

นายบุญธรรม มุณีกาญจน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่สำคัญที่จะเป็นการ สร้างงาน สร้างอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สินค้าบริการเป็นปัจจัยหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการท่องเที่ยว การค้า เชฟเป็นอาชีพที่สำคัญและ ทำรายได้ดีมาก สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่ง นอกจากด้านวิชาชีพแล้ว ภาษาถือว่ามีความจำเป็นในการจะไปทำงานในต่างประเทศภาษามีความสำคัญเป็นอย่างมาก ขอชื่นชมและยินดีที่คนในพื้นที่ ยังมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการทำงานด้านนี้ ขอขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนที่มาร่วมกันผลักดันเพื่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้