กองทุนสตรี สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างความสุข

14

วันที่ 28 ส.ค. 2562 เวลา 8.30 น. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิด “โครงการสัมมนาคณะทำงานเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับประเทศ” ดำเนินการระหว่างวันที่ 27 – 29 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมนารา ซอยแจ้งวัฒนะ 13 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กล่าวรายงาน โอกาสนี้ นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีด้วย

โครงการสัมมนาคณะทำงานเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับประเทศ ที่ดำเนินการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความรู้ให้คณะทำงานเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับประเทศสามารถดำเนินงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้บรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและเป็นแนวทาง ในการดำเนินงานแก่คณะทำงานเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับประเทศ โดยมีเป้าหมายการดำเนินการ 1 รุ่น ระยะเวลา 3 วัน ดำเนินการระหว่างวันที่ 27 – 29 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมนารา ซอยแจ้งวัฒนะ 13 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะทำงานเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับประเทศ จำนวน 22 คน เจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 10 คนและเจ้าหน้าที่โครงการ 4 คน รวมทั้งสิ้น 36 คน กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหนุนเสริมการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ความสำเร็จไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียว กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกับการเสริมพลังสตรีเพื่อสตรี โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรภาครัฐจากกลุ่มกฎหมายสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และวิทยากรภาคเอกชนจากผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบวางผังเมือง และผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารจัดการและบริหารธุรกิจในคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้กล่าวเน้นย้ำให้ผู้เข้าอบรมฯ ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ด้วยความทุ่มเท เสียสละ และมีเมตตา เพื่อให้สตรีเข้าถึงแหล่งทุน สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้สตรี และลดความเหลื่อมล้ำตามนโยบายของรัฐบาล โดยให้มีการเชื่อมโยงกับภารกิจของกรม เช่น การสร้างสัมมาชีพชุมชน และ OTOP เป็นต้น