พช.น้อมนำโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ หนุนเสริมอาชีพ และคนกับช้างป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

5

วันที่ 16 กันยายน 2563 พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี รองประธานกรรมการโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้หมู่บ้านคนรักษ์ช้าง โดยมี ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ กรรมการโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นางสาวชนมณัฐ รอดบุญ ธรรม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นายจำเริญ แหวนเพชร ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน (พช.) นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดระยอง และพัฒนาการจังหวัด 4 จังหวัดภาคตะวันออก พร้อมด้วยข้าราช การ เจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน ผู้แทนจากหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่ารอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก จำนวน 360 คน เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมฮอลิเดย์อิน แอนด์ สวีทส์ ระยอง ซิตี้เซ็นเตอร์ จังหวัดระยอง

การประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้หมู่บ้านคนรักษ์ช้าง ในครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อการจัดการความรู้ วิธีการทำงานในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน การพัฒนาอาชีพสู่การยกระดับรายได้ และการปฏิบัติตนในสถานการณ์เผชิญเหตุช้างป่า ภายใต้ “โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์” ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ตามพระราชปณิธาน “สืบสาน รักษา ต่อยอด” แนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการแก้ปัญหาการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างป่า รวมทั้งการอนุรักษ์ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ภาคตะวันออกประกอบ ด้วยจังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และสระแก้ว ซึ่งต่อมาได้เกิดชุมชนนำร่อง ภายใต้ชื่อ “หมู่บ้านคชานุรักษ์”

นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า “กรมการพัฒนาชุมชน มีภารกิจสำคัญในการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง โดยการให้ความรู้ สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ได้ดำเนินโครง การพัฒนาหมู่บ้านคนรักษ์ช้างตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน “หมู่บ้านคชานุรักษ์” ผ่านกิจกรรมสนับสนุนการเสริมสร้างองค์ความรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนกับช้างป่า กิจกรรมส่งเสริมอาชีพตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านคนรักษ์ช้างตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนการจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะเรื่องหมู่บ้านคนรักษ์ช้างในระดับจังหวัด สร้างความร่วมมือทุกหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ “คนทำร้ายช้างลดลง ช้างรุกรานคนลดลง” โดยที่ผ่านมา กรมการพัฒนาชุมชน ได้มีการบูรณาการร่วมกับภาคีจนเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมแล้ว กว่า 235 หมู่บ้าน 45 ตำบล 18 อำเภอ ใน 5 จังหวัดภาคตะวันออก สำหรับผลจากการถ่ายทอดองค์รู้ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดการความรู้จากทุกภาคส่วนในเวทีการประชุมครั้งนี้ จะนำสู่การจัดทำแผนแม่บทสร้างความสมดุลระหว่างคนและช้างป่า ภายใต้โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ ต่อไป”