รมช.เกษตร เสนอตั้ง “องค์กรมหาชน” ดูแล “ฮาลาล”

48

รมช.มนัญญา เปิดโครงการสัมมนา “อบรมสัมมนาหน่วยรับรองฮาลาลทั่วราชอาณาจักร ประจำปี 2564” พัฒนาระบบการรับรองฮาลาลไทยสู่ระดับสากล เสนอจัดตั้งเป็นองค์กรอิสระ ดูแลฮาลาล

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 ที่ภัตตาคารสินธรสเต็กเฮาส์ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (กอท.) ได้จัดอบรมสัมมนาหน่วยรับรองฮาลาลทั่วราชอาณาจักร ประจำปี 2564 โดยมีนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา

ทั้งนี้ การจัดทำโครงการ “อบรมสัมมนาหน่วยรับรองทั่วราชอาณาจักร” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพหน่วยรับรองฮาลาลทั่วราชอาณาจักร ให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และมาตรฐานการรับรองฮาลาลให้องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ประธานฝ่ายกิจการฮาลาลประจำคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ฝ่ายตรวจสอบ และฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจการฮาลาล จากทั่วประเทศ เข้าร่วมประมาณ 500 คน

นางสาวมนัญญา กล่าวบนเวทีสัมมนาว่า อุตสาหกรรมฮาลาลของประเทศไทยมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อในตลาดโลก เนื่องจากไทยมีศักยภาพหลายด้าน โดยเฉพาะภาคการเกษตร เช่น ผัก ผลไม้ ปศุสัตว์ เป็นต้น มีการรับรองฮาลาลอย่างมีระบบมาตรฐานการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 ทำให้ฮาลาลของประเทศไทยได้รับความเชื่อมั่นจากประชาคมโลกด้วยการรับรองฮาลาลตามศาสนบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม

ปัจจุบันประชาคมโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชากรมุสลิม มีความต้องการและตระหนักถึงหลักการแห่งศาสนาอิสลามในการอุปโภคบริโภคสิ่งที่ฮาลาลและปลอดภัย มาตรฐานฮาลาลเป็นมาตรฐานที่มาจากหลักการแห่งศาสนาอิสลาม และประเทศไทยมีมาตรฐานฮาลาลเป็นที่ยอมรับของประชาคมมุสลิมโลก มีการรับรองฮาลาลมากกว่า 150,000 ผลิตภัณฑ์ ด้วยความร่วมมือของหน่วยตรวจรับรองฮาลาลทั้ง 40 จังหวัดทั่วประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเป็นอีกหนึ่งพลังขับเคลื่อนอุตสาหกรรมฮาลาลของประเทศไทย ด้านความร่วมมือขององค์กรศาสนา กับภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงด้านอุตสาหกรรมฮาลาลของประเทศไทยต่อไป

“เพื่อความเป็​นเอกภาพ​ในการ​ดำเนิน​งาน​ สมควร​ที่จะจัดตั้ง​เป็น​องค์กร​อิสระ​ โดยกำหนด​มาตรฐาน​การ​รับรอง​ตราฮาลาล​ให้​ถูกต้อง​ตามหลักศาสนา​อิสลาม​ ซึ่ง​จะ​ทำให้​ประเทศ​มุสลิม​ทั่วโลก​ยอมรับ​ผลิต​ภัณฑ์​ฮาลาล​ไทย​ โดยกระทรวง​เกษตร​ฯ​ พร้อม​เป็น​พี่เลี้ยง​ในการก่อตั้​งองค์กร​” นางสาวมนัญญา​กล่าว​