SCC ร่วมงานเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ “From Good to Great”

283

เมื่อวันที่  20  มกราคม  2558  บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารทะเล และปลาทูน่าบรรจุกระป๋องเป็นอันดับ 1 ของโลก นำโดย คุณชาญชัย  ชุมภูแก้ว  ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า (ทีมผู้บริหารในโครงการ PF 2012)  คุณปิยะวรรณ  พิบูลย์  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า(FA Improvement ในโครงการ PF 2012 ) และคุณจันทิรา หนูฤทธิ์    ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารคุณภาพ(FA Promotion ในโครงการ PF 2012)  ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในงานสัมมนา Road Show ด้านการเพิ่มผลิตภาพ  ใน 4 ภูมิภาค  ภายใต้หัวข้อ  “From Good to Great: พัฒนาผลิตภาพคน เพิ่มผลิตภาพงาน เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน”  ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการสร้างจิตสานึก ความเข้าใจการเพิ่มผลิตภาพ  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับองค์กรและประเทศ      จัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (โดยอาจารย์ ฉันทลักษณ์ มงคล และอาจารย์ สุธาสินี โพธิจันทร์) ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเเลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเพิ่มผลิตภาพทั้งการจัดการกระบวนการและบุคลากร (Human Productivity) ใน 4 ภูมิภาค เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนผลิตภาพแห่งชาติ ในเรื่องการกระตุ้น ส่งเสริม และการสร้างการรับรู้ ให้เกิดความตระหนัก และความรู้ด้านผลิตภาพให้กับผู้ประกอบการ ณ ห้องเก้าแสน  โรงแรมลีการ์เด้น พลาซ่า หาดใหญ่  จ.สงขลา

20150120_152403 20150120_134755