ป.ป.ส. จับมือภาคีจัดการประชุมนานาชาติ “ICAD 2” ว่าด้วยการพัฒนาทางเลือกเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ตามแนวทาง “ศาสตร์พระราชา”

540

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) กระทรวงยุติธรรมร่วมกับ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิโครงการหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) สำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime : UNODC) และสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยกำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและนิทรรศการระหว่างประเทศเพื่อผลักดันแนวปฏิบัติสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาทางเลือกสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 2 (International Seminar Workshop on the Implementation of United Nations Guiding Principles on Alternative Development 2 : ICAD 2)  ระหว่างวันที่ 19-24 พฤศจิกายน 2558 ณ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ        พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในด้านการพัฒนาทางเลือกในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 88 พรรษา   ในปี 2558 และแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านผ่านโครงการพระราชดำริ เพื่อช่วยเหลือพสกนิกรชาวไทยและชาวโลกตาม “ศาสตร์ของพระราชา”

_MG_7154_Crop+txt_Resizeปัญหาความยากจนและการขาดโอกาสทำให้เกษตรกรบนพื้นที่สูงส่วนหนึ่งหันไปปลูกพืชเสพติด ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของปัญหายาเสพติดรวมไปถึงปัญหาอาชญากรรมอื่น ๆ โครงการพัฒนาทางเลือกที่ยั่งยืน (Alternative Development) เป็นการแก้ปัญหาความยากจนด้วยการสร้างโอกาสทางอาชีพให้กับเกษตรกร และเป็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมที่ต้นเหตุ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนในชุมชน โดยตั้งแต่      ปี 2552 ประเทศไทยและสาธารณรัฐเปรูร่วมกันเสนอข้อมติในการประชุมคณะกรรมาธิการด้านยาเสพติดแห่งสหประชาชาติ (CND) สมัยที่ 52 ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยข้อมติดังกล่าว คือ การให้ความสำคัญกับการพัฒนาทางเลือกเพื่อทดแทนการปลูกพืชเสพติด รวมทั้งยอมรับบทบาทของประเทศกำลังพัฒนาในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทางเลือก และตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมและแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและบทเรียนในการพัฒนาทางเลือกระหว่างประเทศต่างๆ ซึ่งแนวทางดังกล่าวได้ถูกผลักดันมาอย่างต่อเนื่อง โดยระหว่างการประชุม คณะกรรมาธิการด้านยาเสพติดแห่งสหประชาชาติ (CND) สมัยที่ 54 ประเทศไทยและสาธารณรัฐเปรูได้ตกลงที่จะร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการประชุมนานาชาติว่าด้วยการพัฒนาทางเลือกที่ยั่งยืน (The International Workshop and Conference on Alternative Development : ICAD 2011) สำหรับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติและระดับผู้เชี่ยวชาญ ระหว่างวันที่ 6-12 พฤศจิกายน 2554 ณ จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย ประเทศไทย หลังจากนั้นรัฐบาลเปรูได้จัดการประชุมระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาทางเลือก  เพื่อรับรองร่างแนวปฏิบัติสากลดังกล่าว ระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2555 ณ กรุงลิม่า สาธารณรัฐเปรู

ในระหว่างการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติดสมัยที่ 56 เมื่อวันที่ 11–15 มีนาคม 2556 ประเทศไทยได้ใช้โอกาสนี้ผลักดันร่างแนวปฏิบัติสากลว่าด้วยการพัฒนาทางเลือกดังกล่าวให้ได้รับการรับรองเป็นข้อมติจากที่ประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติดสมัยที่ 56 เพื่อเสนอผ่านคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติให้เข้าสู่การรับรองจากสมัชชาสหประชาชาติ โดยได้ดำเนินกิจกรรมใน 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การจัดประชุมหารือกับประเทศพันธมิตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและประเทศที่สนใจในกิจกรรมการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อแนะนำแนวคิดและแสวงหาแนวร่วมเพื่อสนับสนุนร่างข้อมติของไทยที่จะผลักดันให้เกิดการยอมรับในระดับสากล และส่วนที่ 2 การจัดกิจกรรมและนิทรรศการย่อยเพื่อเผยแพร่ผลงานด้านการพัฒนาทางเลือกของไทย ซึ่งที่ประชุมได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก รวมถึงให้การรับรองข้อมติที่ไทยผลักดันดังกล่าว ก่อนจะผลักดันเข้าที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ 68 ปี 2556 ซึ่งได้รับรองร่างแนวทางปฏิบัติสากลฯ และประกาศเป็นแนวปฏิบัติสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาทางเลือก (United Nations Guiding Principles on Alternative Development – UNGP on AD) นับเป็นพัฒนาการในระดับโลกที่ประเทศไทยได้รับการยกย่องให้เป็นประเทศแนวหน้าในการดำเนินงานพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

ในปี 2558 นี้ สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรมในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและนิทรรศการระหว่างประเทศเพื่อผลักดันแนวปฏิบัติสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาทางเลือกสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 2 (International Seminar Workshop on the Implementation of United Nations Guiding Principles on Alternative Development 2 : ICAD 2) โดยมีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นองค์ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และพลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานกรรมการได้กำหนดให้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและนิทรรศการระหว่างประเทศดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 19-24 พฤศจิกายน 2558 ณ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยกิจกรรม 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2558 และส่วนที่ 2 การประชุมผู้บริหารระดับสูงในระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2558 ที่กรุงเทพมหานคร โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย องค์ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประธานกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้เชี่ยวชาญและผู้ปฏิบัติงานในด้านการพัฒนาทางเลือกจากประเทศสมาชิก (The Commission on Narcotic Drugs : CND) ประเทศสมาชิกสหประชาชาติที่สนใจในการพัฒนาทางเลือก องค์การระหว่างประเทศ ผู้แทนชุมชน องค์กรระหว่างประเทศ องค์กรภาคประชาชน รวมทั้งผู้สนใจจากประเทศที่มีปัญหาปลูกพืชเสพติด รวมทั้งสิ้นกว่า  250 คนจากทั่วโลก เพื่อผลักดันแนวปฏิบัติสากลว่าด้วยการพัฒนาทางเลือกสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่สามารถประสบผลสำเร็จได้จริงและยั่งยืน เป็นการแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้าน   การพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่น ตามแนวทาง “ศาสตร์พระราชา”และเพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ ในวโรกาสที่จะทรงมีพระชนมพรรษาครบ 88 พรรษาในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันของประเทศทั่วโลก เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนานาประเทศ รวมถึงเพื่อแสดงความพร้อมของประเทศไทยในการพัฒนาไปสู่ฐานะของการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการพัฒนาทางเลือกของโลก (Excellence Center on Alternative Development) ต่อไป

สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมเป็นเจ้าภาพและให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการและนิทรรศการระหว่างประเทศเพื่อผลักดันแนวปฏิบัติสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาทางเลือกสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2558 ณ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และกรุงเทพมหานคร