ส่งเสริม 10 อุตสาหกรรม ไทยพ้นกับดักรายได้ปานกลาง

368