พช.เพิ่มขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ในการขับเคลื่อนองค์กรดิจิทัลด้วยระบบวิเคราะห์ข้อมูลและระบบบริการทางอิเล็กทรอนิกส์

พช.เพิ่มขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ในการขับเคลื่อนองค์กรดิจิทัลด้วยระบบวิเคราะห์ข้อมูลและระบบบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ Change for Good เพื่อพี่น้องประชาชน

วันที่ 17 มีนาคม 2566 ที่ โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นายชูชีพ พงษ์ไชย รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานปิด และมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มขีดสมรรถนะองค์กรดิจิทัลด้วยระบบวิเคราะห์ข้อมูลและระบบบริการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการพัฒนาชุมชน โดยมี ร.ต.อ. เขตรัฐ ชาญศิลป์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงาน มีผู้อำนวยการกลุ่มงานจากศูนย์สารสนเทศฯ และเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

โดยโครงการเพิ่มขีดสมรรถนะองค์กรดิจิทัลด้วยระบบวิเคราะห์ข้อมูลและระบบบริการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการพัฒนาชุมชน จัดขึ้นระหว่างวันที่ วันที่ 14 – 17 มีนาคม 2566 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศ ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 74 คน จาก 37 จังหวัด

นายชูชีพ พงษ์ไชย รองอธิบดี พช. กล่าวว่า ผมรู้สีกยินดีที่ท่านอธิบดีกรมการพัฒนชุมชน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ มอบหมายให้มาเป็นประธานในพิธีปิดในวันนี้ จากคำกล่าวรายงาน ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานด้านสารสนเทศของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด โดยใช้กระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้ พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล Big Data ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน GIS และระบบบูรณาการฐานข้อมูล Linkage Center จากการประเมินของผู้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลและระบบบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพในปฏิบัติงานและการให้บริการประชนของกรมการพัฒนาชุมชน ได้เป็นอย่างดี นำมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างรวดเร็วและชัดเจนมากขึ้น สามารถพัฒนาบูรณาการการทำงานร่วมกับองค์กรทั้ง 7 ภาคี ได้แก่ ผู้นำศาสนา ภาควิชาการ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคราชการ ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และภาคสื่อสารมวลชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในเรื่องการบริหารจัดการข้อมูล เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ในระดับบริหารและปฏิบัติได้เป็นอย่างดี เชื่อมโยงและสอดคล้องทิศทางนโยบายของกระทรวงมหาดไทย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ยึดคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาขับเคลื่อนความเป็นอยู่ของชุมชนให้มีความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพตามแนวทาง Change for Good ของท่านปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ให้เกิดขึ้นในหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับพี่น้องประชาชน

“ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการทุกท่านซึ่งเป็นบุคลากรที่สำคัญของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ที่จะนำความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์จากการประชุมเชิงปฏิบัติการตลอดระยะเวลา 4 วันที่ผ่านมา จะสามารถช่วยให้การจัดการข้อมูลของกรมการพัฒนาชุมชนที่มีอยู่ เกิดการบูรณาการสามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำนโยบายต่าง ๆ แก้ปัญหา และพัฒนาชุมชนได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านทั้งหลายจะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนงานของกรมการพัฒนาชุมชนที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน การให้บริการประชาชน และเพิ่มศักยภาพการให้บริการของกรมการพัฒนาชุมชนให้ดียิ่งขึ้น ท้ายนี้ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับไปทำงาน โดยสวัสดิภาพ” รองอธิบดีพช.กล่าว