ร่วมแบ่งปัน สร้างสรรค์สังคม “กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

245

1 เมษายน 2559 กรมการพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มุ่งช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและด้อยโอกาสในชนบททั่วประเทศ

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เผยว่า “กองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ จัดตั้งขึ้นโดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่ปี ๒๕๒๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนอายุตั้งแต่แรกเกิดถึงหกปีที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาสในชนบท ให้ได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยให้ทุนอุปการะสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องนุ่งห่มและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กส่วนที่เกินขีดความสามารถของพื้นที่ ตลอดจนการช่วยเหลือครอบครัวเด็กที่ประสบภัยธรรมชาติ ซึ่งต่อมาในปี ๒๕๓๖ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์ โดยพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อว่า “กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” โดยกำหนดจัดกิจกรรมทอดผ้าป่า เพื่อสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ เป็นประจำ ในวันที่ 1 เมษายนของทุกปีทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค”

“กรมการพัฒนาชุมชน ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล โดยท่านที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการร่วมบริจาคได้ที่ สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน โทรศัพท์ 0-2141-6128,0-2141-6146

และสำหรับท่านที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอทุกแห่งทั่วประเทศ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cdf.cdd.go.th

ทั้งนี้ ท่านสามารถมาร่วมบริจาคด้วยตนเองโดยตรงได้ในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ฯ ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 ณ ลานเอนกประสงค์ กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่เวลา 07.30 – 11.00 น. (ใบเสร็จรับเงินสามารถลดหย่อนภาษีได้)” อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าว.

“มาร่วมกันสร้างกุศลคนละนิด เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของเด็กชนบท”