รัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า กทม.รับ ป.โท ภาคพิเศษ

36

ศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ณ ระนอง ผู้อำนวยการหลักสูตร MPA ภาคพิเศษ กทม. คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า   แจ้งข่าว เชิญชวน คนทำงาน ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา  มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป  สร้างโอกาสทางการศึกษาเติมเต็มศักยภาพการทำงานในโลกยุคดิจิตอล ด้วยหลักสูตร MPA ภาค พิเศษ กทม.  เป็นหลักสูตรที่ทันสมัย เหมาะสมกับการบริหารของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน  หลักสูตรได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับมากกว่า 30 ปี ความรู้นำไปใช้ได้จริง มีเครือข่ายผู้เรียนและศิษย์เก่าที่กว้างขวางที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ   ศึกษานอกเวลาราชการ  สามารถเลือกเรียนในวันธรรมดาหรือวันเสาร์ ขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครรุ่นที่ 30  รับสมัครจนถึง 17 มิถุนายนนี้ เปิดเรียนในเดือนสิงหาคม สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-727-3861, 027273870 และ 081-616-6357  ดาวน์โหลดใบสมัคร  http://gspa.nida.ac.th