ชาวหุยกับการพัฒนาชาติจีน (ตอนที่ 1)

นายซี่เหวินหวา(ชุดสูท) พาชาวต่างชาติศึกษาดูงาน

 

หลังจากการปฎิรูปการเปิดประเทศจีนภายใต้การนำของประธานธิบดีเติ้งเซี่ยวผิง ตั้งแต่ปีพ.ศ.2521 การพัฒนาเศรษฐกิจของชาติจีนเป็นไปอย่างรวดเร็วและครอบคลุมเกือบทุกด้าน การการพัฒนาของจีนนั้นคอยสนองสภาวะทางสังคมจีนสังคมโลก การกระแสของภาวะโลกร้อนที่ทวีความรุนแรงขึ้นๆ ปี ทำให้คนทั้งโลกตระหนักถึงการพึ่งพาพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ เช่นการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ การใช้พลังงานลม พลังน้ำ และการให้ความสำคัญในการพึ่งพาพลังงานธรรมชาติอย่าง”พลังงานสุริยะ” เป็นต้น

การ พัฒนาความทันสมัยในเรื่องของพึ่งพาความร้อนจากแสงอาทิตย์”โซล่าเซลส์”   ของจีนนั้น สามารถสรุปจากคำพูดของนายซี่เหวินหวาหัวหน้าศูนย์วิจัยพลังงานธรรมชาติ แห่งมณฑลกานซูว่า” การใช้พลังงานทดแทนอย่างโซล่าเซลส์ของจีนในรอบ 30 ปีนั้น เริ่มต้นจากการช่วยเหลือของชาวต่างชาติหันไปสู่การออกไปช่วยเหลือชาวต่าง ชาติ”

นาย ซี่เหวินฮวา เป็นชาวหุย ปัจจุบันอายุ 54 ปี เป็นนักวิจัย ที่เกิดในอำเภอจางเจียชวนของมณฑลกานซู หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านภาษาในปีพ.ศ.2521 แล้ว ได้ศึกษาเพิ่มเติมที่มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่ง (สอง) เริ่มต้นทำงานจากการเป็นบรรณาธิการวารสารที่เกี่ยวกับทางด้านวิทยาศาสตร์ พลังงานและงานบริหารทางด้านการวิจัยเป็นต้น โดยสะสมประสบการณ์ในการทำงานมา 20 กว่าปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์วิจัยพลังงานธรรมชาติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและอบรมโซล่าเซลล์ในเอเชียแปซิฟิกเป็นต้น ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมายังเป็นบรรณาธิการของวารสารต่างๆ มากมายเช่นวารสารวิทยาศาสตร์กานซู การวิจัยและประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นต้น นอกจากนี้แล้วนายซี่เหวินหวายังได้เสนอบทความที่เกี่ยวข้อง 60 กว่าเรื่อง  ซี่เหวินหวาเป็นนักพัฒนาความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์  เคยได้รับรางวัลระดับประเทศมาแล้วหลายรางวัล ได้เดินทางไปเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวกับโซล่าเซลส์ และนำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้อง 40 กว่าประเทศทั่วโลก

มณฑล กานซูของจีนตั้งอยู่ตอนบนของแม่น้ำฮวงโห ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง สภาพภูมิอากาศค่อนข้างแห้งแล้ง ปริมาณน้ำไม่มาก จึงทำให้การรวมตัวของเมฆน้อย ช่วงเวลากลางวันที่พระอาทิตย์สาดส่องค่อนข้างนาน จึงเป็นปัจจัยหลักที่เอื้อต่อการพัฒนาโซล่าเซลส์ ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว ยิ่งทำให้ซี่เหวินฮวาเกิดแรงดลใจต่างๆ ในการสร้างผลงานใหม่ๆ ขึ้น เขาพยายามสร้างโรงเรียน โรงพยาบาลที่อาศัยการใช้โซล่าเซลล์

การ เริ่มต้นในช่วงค.ศ. 1980 ถือเป็นก้าวที่สำคัญที่ซี่เหวินฮวาเข้าสู่วงการดังกล่าว เขากล่าวว่า” ในช่วงนั้นการใช้แผงโซล่าเซลล์มาตรฐานสูง ที่แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้าของประเทศจีนยังล้าหลังมาก เป็นช่วงที่เราจะต้องศึกษาเทคนิคและประสบการณ์จากประเทศตะวันตก ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ข้าพเจ้าและทีมงานมีโอกาสในการพัฒนาผลงานอย่างเต็มที่ ”

china1การใช้ประโยชน์จากพลังแสงอาทิตย์ในจีน

ผู้ เชี่ยวชาญทางด้านโซล่าเซลล์ที่อาศัยอยู่ทั่วประเทศจีน ล้วนแต่ผ่านการอบรมที่เมืองหลานโจว มณฑลกานซู่ในปีค.ศ. 1980-1983 การอบรมครั้งดังกล่าวประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มาจากประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่นเป็นต้น ทว่าหลังจากผ่านการอบรมนั้น การเรียนรู้ของผู้เชี่ยวชาญของจีนนั้นมีความต่อเนื่อง จึงสามารถพัฒนาให้เกิดความทันสมัยได้ตลอดเวลา ตั้งแต่ปีค.ศ. 2000 ทยอยมีผู้เชี่ยวชาญจากประเทศต่างๆ ที่คอยเดินทางศึกษาความก้าวหน้าของโซล่าเซลล์ในผืนแผ่นดินจีน

การ ถ่ายทอดความรู้ผ่านการอบรมและการเรียนหลักสูตรระยะสั้น  จึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เลี่ยงไม่ได้ นายซี่เหวินฮวากล่าวว่า ” ภายใต้กาสนับสนุนของกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์  ตั้งแต่ปีค.ศ. 1991 – 2008 พวกเราได้มีการจัดอบรมเทคนิคทางด้านโซล่าเซลล์ทั้งหมด 28 รุ่น โดยมีผู้เข้าอบรมจาก 5 ทวีป ทั้งหมด 104 ประเทศ จำนวน 800 กว่าราย”

นอกจาก การจัดการอบรมแล้ว  การจัดส่งผู้เชียงชาญเพื่อเดินทางไปช่วยเหลือประเทศต่างๆ ในรูปแบบของทวิภาคี ยังมีอยู่ไม่น้อย การช่วยเหลือกลุ่มประเทศต่างๆ ทางแอฟริกา ในการจัดวางรูปแบบของโซล่าเซลล์ การผลักดันการใช้โซล่ล่าเซลล์ทั่วประเทศคูเวต  ช่วยประเทศบราซิลในการวางแผนสร้างแหล่งกำเนิดพลังงานแสงอาทิตย์เป็นต้น

เมื่อ สภาวะโลกร้อนมีผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศอย่างรุนแรงและคอยคุกคามความเป็นอยู่ ของผู้คนทุกหย่อมหญ้า  การประสบความสำเร็จของผลงานของด้านโซล่าเซลส์ของจีนจึงเป็นที่ประจักษ์อย่าง ชัดแจ้ง นายซี่เหวินหวากล่าวว่า ” การประสบความสำเร็จทางด้านโซลาเซลล์ของจีน มาควบคู่กับผลงานต่างๆ แสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนและยอมรับของสังคมโลกอย่างกว้างขวาง  ”  เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2005 ตัวแทนหน่วยงานพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมของสหประชาชาติและตัวแทนของรัฐบาลจีน ได้ลงนามพร้อมกัน ณ กรุงเวียนนา ว่าด้วยการยอมรับที่จะสร้างศูนย์สนับสนุนเทคนิคการใช้โซล่าเซลล์ขององค์กร สหประชาชาติ ณ มณฑลกานซู  ปรากฎการณ์ดังกล่าวจึงเป็นเหมือนที่นายซี่เหวินหวากล่าวว่า” พัฒนาการของโซล่าเซลล์ในเมืองจีนนั้น เริ่มต้นพร้อมกับการปฎิรูปการเปิดประเทศของจีน ตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าพลิกแผ่นดิน เทคนิคที่เรานำมาประยุกต์ใช้เกิดการเปลี่ยนแปลง แนวความคิดในการทำงานมีการเปลี่ยนแปลง ผลงานและตำแหน่งต่างๆ ก็มีการเปลี่ยนแปลง  ”

ภายในปีค.ศ. 2007 การใช้โซล่าเซลล์ในประเทศจีน ครอบคลุมพื้นที่ถึง 100 ล้านตารางเมตร สัดส่วนที่ใช้นั้นคิดเป็น 60% ของพื้นที่ทั้งหมดในโลก และจีนกลายเป็นประเทศที่มีความสำคัญทางด้านฐานผลิตอันดับที่สองของโลก นายซี่เหวินหวากล่าวอย่างภาคภูมิใจว่า” การยอมรับของสหประชาชาติ และโอกาสในการสะสมประสบการณ์ในการทำงานนั้น เป้นเรื่องสำคัญ และการให้ความสำคัญของรัฐบาลจีนก็เป็นกำลังสำคัญในการผลักดันให้โวล่าเซลล์ มีความก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ ”

นาย ซี่เหวินหวา เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของชาวหุยที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ที่คอยสร้างความภูมิใจให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ของชาวหุยและสังคมจีน  ตัวอย่างดังกล่าวจึงเป็นที่ประจักษ์ว่าชาวหุยในปัจจุบันนี้ มิได้มีอาชีพขายเนื้อแกะเพียงอย่างเดียวอย่างเช่นในอดีตอีกต่อไป

แหล่งข้อมูลอ้างอิง:
http://www.musilin.net.cn/2011/1214/92362.html
http://th.wikipedia.org/wiki/