นายกรัฐมนตรี ชื่นชมหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวบ้านภู  อนุรักษ์วัฒนธรรมสืบสานจากรุ่นสู่รุ่นได้ดี

37
วันที่ 6 ก.พ.62 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) พร้อมคณะ เดินทางมายังศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านภู อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร เยี่ยมหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวบ้านภู โดยมีนายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และคณะผู้บริหาร พช. ส่วนกลาง และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ให้การต้อนรับ
โดยทันทีที่มาถึงชาวบ้านได้ร่วมกันผูกผ้าขาวม้าและฟ้อนลานเป็นการต้อนรับซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ร่วมฟ้อนลานเป็นเกียรติในการต้อนรับครั้งนี้ด้วย จากนั้น ได้ชมการสาธิตการผลิตของชุมชนวัฒธรรม 8 เผ่ามุกดาหาร และการส่งเสริมการท่องเที่ยว“เมือง 3 ธรรม” (ธรรมะ ธรรมชาติ และวัฒธรรม) การเรียนรู้กระบวนการทอผ้าไหม การท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ใกล้เคียง รวมทั้งการจัดที่พักแบบโฮมสเตย์ ทั้งนี้เมื่อมาถึงนายกฯ ได้ร่วมฟ้อนลานร่วม ก่อนจะร่วมตีกลองจิ่ง ซึ่งเป็นวัฒนธรรมหมู่บ้านในการแห่บุญกองข้าว หรือใช้ในพิธีกรรมต่างๆ

โดยพล.อ.ประยุทธ์ กล่าวกับประชาชนตอนหนึ่งว่า ขออย่าให้ใครมาบิดเบือนความคิดของเรา เพราะกว่าจะเริ่มได้มันยากแค่ไหน จึงต้องทำให้ดีขึ้น ไม่เช่นนั้นของเก่าๆ ความเป็นประเทศไทยจะหายไปหมด สิ่งเหล่านี้คือเสน่ห์ความเป็นไทย มีประวัติศาสตร์การความเป็นมาไม่รู้กี่รุ่น แตกต่างจากประเทศตะวันตกที่ไม่มีแบบเรา

จุดเด่นด้านการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านภู ได้แก่
1. ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ และมีแหล่งเรียนรู้ชุมชน จานวน 6 ฐาน ได้แก่ ฐานลดรายจ่าย ฐานเพิ่ม รายได้ ฐานประหยัด ฐานเรียนรู้ ฐานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และฐานเอื้ออารี 2. จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นตัวตั้ง คือ ทุกคนมีส่วนร่วมและเป็นผู้บริการร่วมกัน มีพิธีบายศรีสู่ขวัญ การแสดงพื้นถิ่น กินข้าวพาแลงแกงกะบั้ง และพักค้างคืนแบบโฮมสเตย์
3. บริเวณพื้นที่โดยรอบหมู่บ้านล้อมรอบด้วยภูเขา อากาศปลอดโปร่ง ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมสวยงาม ชุมชนมีถนนภายในหมู่บ้านหลายเส้นทาง สะอาด ร่มรื่น ชาวบ้านสามัคคี มีความกระตือรือร้น อนุรักษ์สืบสาน ฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณี และที่สาคัญมีวิถีชีวิตตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง
4. มีโบสถ์เก่าแก่ อายุนับ 100 ปี อนุรักษ์ไว้เพื่อการท่องเที่ยว
5. สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง สามารถท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวสาคัญในพื้นที่ได้ระยะทาง ไม่ไกลมากนัก ได้แก่ ถ้าจาปาภูผากูด เจดีย์ชัยมงคล วัดภูถ้าโส้ม เจดีย์หลวงปูุหล้า เขมปัตโต กิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชน
– นิทรรศการตานานประวัติศาสตร์เรื่องเล่า เรื่องราวในศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านภู
– นมัสการพระเจ้าใหญ่ ขอพรความเป็นสิริมงคลที่วัดเก่าแก่ วัดศรีมันทาราม – เที่ยวชมหมู่บ้านและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแหล่งเรียนรู้ชุมชน 6 ฐาน
– กิจกรรมพาแลง บายศรีสู่ขวัญ ลานวัฒนธรรมนาสุขใจ
– พักค้างคืนในบ้านโฮมสเตย์ บ้านมีเสน่ห์หลับสบาย
– เที่ยวแหล่งเรียนรู้เครือข่ายกลิ่นไอวัฒนธรรม วัดพุทธคีรี
– ปีนเขาชมวิวส่องทิวธรรม ภูจ้อก้อ ภูผาขาว นมัสการพระพุทธรูป แกะสลักบนหน้าผาภูถ้าโสม สุดยอด แห่งการชมวิว มีทิวทัศน์ที่สวยงาม
ประโยชน์ที่ชุมชนได้รับ 1. ชาวบ้านมีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้นเศรษฐกิจชุมชนขยายตัว ลดความเหลื่อมล้าของคนในชุมชน แก้ไขปัญหาความยากจน
2. ชาวบ้านได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีกับคณะที่มาศึกษาดูงานจากชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ 3. ได้ประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปได้รู้จักบ้านภูมากขึ้น
4. ชุมชนเข้มแข็ง มีการบริหารจัดการชุมชนได้เป็นอย่างดี คนในชุมชนมีความรัก ความสามัคคี ช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน