ศอ.บต. ร่วมส่งเยาวชนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 36 หวังแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์

3

ด้านพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวด้วยว่า น้องๆ เยาวชนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นผู้ที่ได้รับโอกาสอย่างยิ่งในฐานะเยาวชนชายแดนใต้ ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา มีเยาวชนในพื้นที่ของเราที่เปรียบเสมือนเมล็ดและได้กลายเป็นต้นไม้ ที่ผลิต ทั้งดอกและผล มีการแตกกิ่งก้านสาขาทั่วทุกพื้นที่ ซึ่งโครงการนี้เป็นที่ตระหนักรู้ของทุกคนทั่วประเทศ ที่เราจะต้องช่วยกันสร้างโอกาสให้แก่เยาวชนในพื้นที่ เพื่อที่อนาคตน้องๆ เยาวชนจะเป็นพลังที่สำคัญที่ได้ผ่านการขัดเกลา จากโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ ศอ.บต. พร้อมหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จะร่วมกันดำเนินการอย่างสุดความสามารถ ในการที่จะสร้างและหล่อหลอมเยาวชนรุ่นใหม่ เพื่อในวันข้างหน้าเยาวชนเหล่านี้ประสบความสำเร็จในชีวิตจะกลับมาทำหน้าที่ในการทดแทนบุญคุณแผ่นดินในการสร้างความสงบสุขต่อไป

สำหรับที่ผ่านมา เยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 36 ได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมเยาวชนและครูพี่เลี้ยง เข้าร่วมโครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ เพื่อเตรียมพร้อม และทำความเข้าใจถึงกฎระเบียน หลักเกณฑ์ และการปฏิบัติตนตามหลักของโครงการฯ อีกทั้งยังได้ร่วมการปรับพื้นฐานการเป็นสมาชิก “สานใจไทยสู่ใจใต้” อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งนี้ในการเดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมนั้น เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้ร่วมกันทำกิจกรรมมากมาย เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ วัฒนธรรม และประสบการณ์ รวมถึงการใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ในกรุงเทพมหานครฯ และจังหวัดใกล้เคียงอีกด้วย

อย่างไรก็ตามโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ เดินหน้าสร้างเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กว่า 14 ปี เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณภาพ และเป็นเยาวชนต้นแบบของความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม อย่างต่อเนื่อง ในการเสริมสร้างความสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยเน้นการสร้างสังคมสมานฉันท์และพัฒนาเครือข่ายเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นพลังของแผ่นดิน มีส่วนร่วมในการพัฒนา และพร้อมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นการสานสัมพันธ์กับพี่น้องชาวไทยในภูมิภาคอื่น ๆ เพื่อร่วมกันสร้างความสงบและ สันติสุข ให้เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินไทยอย่างยั่งยืน