ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมในพิธีปิดกิจกรรมนักศึกษาฝึกประสบการณ์จากประเทศอินโดนีเซีย

4

โดยครั้งนี้ นางอลิสรา มะแซ  ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บตได้กล่าวให้กำลังแก่นักศึกษาผู้ช่วยสอนและกล่าวถึงบทบาทของ ศอ.บต.  ในฐานะศูนย์กลางแห่งการพัฒนาว่า ศอ.บตเป็นหน่วยนำที่คอยช่วยเหลือ ส่งเสริมและ เสริมสร้างความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือทวิภาคี เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน รวมทั้งได้เชื่อมโยงการทำงานร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อให้ความช่วยเหลือทางด้านการออกหนังสือ อำนวยสะดวกในการออกหนังสือสถานกงสุล และสถานเอกอัครราชทูต วีซ่าประเภท ( Non immigrant ) แก่นักศึกษาที่เข้ามาฝึกประสบการณ์ผู้ช่วยผู้สอนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และยังยืนยันอีกว่านักศึกษาผู้ช่วยสอนจะสามารถนำความรู้และประสบการณ์กลับไปพัฒนาสู่การเป็นครูมืออาชีพได้ในอนาคต    

สำหรับ โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง กงสุลใหญ่ประเทศอินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ศูนย์บริหารงานจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสมาคมโรงเรียนเอกชนเขตพิเศษจังหวัดสงขลา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทางด้านการสอนของนักศึกษาฝึกสอนจากประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 46 คน ทำการฝึกประสบการณ์สอนในโรงเรียนเอกชน 22 โรงเรียน ใน 7 จังหวัดภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา นครศรีธรรมราช กระบี่และภูเก็ต)