ประชุมสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ปี ๒๕๕๘ “สังคมสูงวัยจะสร้างพลังอย่างไร ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”

ประชุมสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ปี ๒๕๕๘ “สังคมสูงวัยจะสร้างพลังอย่างไร ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุม สมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ปี ๒๕๕๘  โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ ภายใต้แนวคิด “สังคมสูงวัยจะสร้างพลังอย่างไร ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

สำหรับกิจกรรมในการประชุมประกอบด้วย การแสดงปาฐกถาพิเศษ “สังคมสูงวัยจะสร้างพลังอย่างไรในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” การนำเสนอวีดีทัศน์ “ปฎิรูประบบรองรับสังคมสูงวัย” และดำเนินการประชุมในวาระ 5 ประเด็น และเวทีการนำเสนอประสบการณ์ความสำเร็จของชมรมผู้สูงอายุต้นแบบ “พลังหอมหวล ลำดวน 3 กลีบ” การแสดงปาฐกถาพิเศษ 2 เรื่อง คือ กรอบความร่วมมือด้านอาเซียนและการปฎิรูประบบสังคมสูงวัยไทย สู่ประชาคมอาเซียน และเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนผู้สูงอายุ 4 ภาค และการรับรองร่างมติที่เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายจากการประชุมสมัชชาผู้สูงอายุ นำไปสู่การขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป