ศอ.บต. หารือ เร่งช่วยเหลือด้านอาชีพแก่พี่น้อง จชต. ควบคู่รณรงค์ป้องกัน COVID 19

3

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ศูนย์ประสานงานบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาผลกระทบโรค COVID 19 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. จัดการประชุมหารือสถานการณ์และแนวโน้มการแพร่ระบาดของโรค COVID 19 ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จ.สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส พร้อมหารือบริหารจัดการอาชีพให้คนไทยที่เดินทางกลับจากประเทศมาเลเซียและคนไทยในพื้นที่ที่ประสงค์จะไปทำงานภาคเกษตรในประเทศมาเลเซียให้ได้เดินทางไปทำงานอย่างถูกต้อง โดยมี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานในการประชุม และมีผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนงานแต่ละกอง เข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน

โดยที่ประชุมได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่ประสงค์เดินทางกลับไปทำงานในประเทศมาเลเซียว่า ขณะนี้มีจำนวน 13,027 คน ประสงค์ทำงานภาคการเกษตร 722 คน โดยให้บัณฑิตอาสาเป็นผู้สำรวจแรงงานในพื้นที่ ซึ่งเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ต้องการให้นำแรงงานที่ประสงค์ทำงานในประเทศมาเลเซียจำนวน 200 คน ในรอบแรก เพื่อทดลองการทำงาน โดยให้คัดคนมีคุณภาพ เคยทำงานในประเทศมาเลเซีย และเคยทำงานภาคการเกษตรไปทำงานก่อน ทั้งนี้ให้ ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหน่วยประสานโรงงานหรือสถานที่ทำงาน เพื่อป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบ และความไม่เป็นธรรมในการทำงานและการดูแลจากนายจ้าง

นอกจากนี้ เลขาธิการ ศอ.บต. ยังเน้นย้ำ ฝากให้ประชาชนทุกคนช่วยกันป้องกันและยับยั้งการแพร่เชื้อโรคระบาด COVID 19 ด้วยการใส่แมส ล้างมือ ไม่รวมตัว และดำเนินการตามมาตรการป้องกันตนจากโรค COVID 19 อย่างเคร่งครัด พร้อมกับส่งเสริมให้ฉีดวัคซีนป้องกัน ซึ่งขณะนี้ ศอ.บต. ได้ดำเนินการจัดทำสื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรค COVID 19 และความจำเป็นในการฉีดวัคซีนป้องกัน ทั้งภาษาไทยและภาษามลายู โดยจะดำเนินการเผยแพร่สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ทุกช่องทาง ทั้งนี้ขอให้ประชาชนทุกร่วมกับฉีดวัคซีนและส่งต่อความเข้าใจที่ถูกต้องแก่พี่น้องเราในพื้นที่ เพื่อหยุดการระบาดของโรค COVID 19 ในครั้งนี้

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID 19 ใน 5 จชต. นายประเวศ หมีดเส็น ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษ (กปค.) เผยว่า ขณะนี้ (5 พฤษภาคม 2564) จ.ปัตตานี และ จ.ยะลา เป็น 2 จังหวัดที่น่าเป็นกังวล เนื่องจากมีตัวเลขที่เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูง พร้อมทั้งในพื้นที่จ.ปัตตานี มีผู้ป่วยติดเชื้อจากงานวันเกิด แล้วเดินทางพบปะเพื่อนฝูง อีกทั้งเดินทางไปรับประทานอาหารในโรงอาหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งอาจส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วได้ ส่วนในพื้นที่ จ.นราธิวาสและสงขลา สถานการณ์เริ่มทรงตัว ส่วน จ.สตูลไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม อย่างไรก็ดี วันนี้มีผู้ติดเชื้อในพื้นที่ 5 จังหวัดเพิ่มขึ้น 40 ราย และเสียชีวิตแล้ว 4 ราย