พช.นนทบุรี รุกหน้าต่อเนื่อง! เสริมแกร่งทีมPR เพิ่มศักยภาพเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ยุค New Normal

12

พช.นนทบุรี รุกหน้าต่อเนื่อง! เสริมแกร่งทีมPR เพิ่มศักยภาพเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ยุค New Normal มุ่งเน้นสื่อสารสร้างความเข้าใจภารกิจงานสู่สาธารณชน

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้สำนัก งานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี โดยนางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การเพิ่มศักยภาพการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ พช.นนทบุรี” ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet โดยมี นางสาวสุภาวดี เมฆฉิม ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นายกิตติศักดิ์ พูลนุช เจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน และกลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ระดับจังหวัดและอำเภอ จำนวน 7 ราย เข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ได้เล็งเห็นและให้ความสำคัญในการเขียนข่าวและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน เพื่อที่จะนำเสนอผลสำเร็จของงานตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมมุ่งหวังจะขยายผลไปยังบุคลากรในสังกัดทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัติ (Learning by doing) รวมถึงได้มีการซักซ้อมแนวทางในการเขียนข่าวและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชนเพื่อที่จะสื่อสารภารกิจหรือผลสำเร็จของงานเพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้ออกสู่สาธารณชนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด 1 ราย และ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ระดับอำเภอทั้ง 6 อำเภอ อีก 6 ราย รวมจำนวน 7 ราย ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จึงถือเป็นหมุดหมายอันดีที่จะยกระดับขีดความสามารถโดยเพิ่มศักยภาพของบุคลากรด้านการสื่อสารประชา สัมพันธ์ พร้อมให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ทีมประชาสัมพันธ์ทั้งระดับจังหวัดและอำเภอ ในการทำงานด้านประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ต่างๆและขอให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคนช่วยกันส่งเสริม สนับสนุน ข้อมูลต่างๆ เพื่อเป็นการผนึกกำลังร่วมกันในการขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์ภารกิจงานพัฒนาชุมชนของจังหวัดนนทบุรีต่อไป

ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การเพิ่มศักยภาพการเขียนข่าวประชา สัมพันธ์ พช.นนทบุรี” โดยได้รับความร่วมมือจาก นายกิตติศักดิ์ พูลนุช นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมการพัฒนาชุมชน มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กรณีศึกษาต่างๆการลงพื้นที่ทำข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจงานของกรม โดยมีประเด็นหัวข้อสำคัญดังนี้

1.หลักการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ ตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน
2.เทคนิคการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์
3.การแลกเปลี่ยนประสบการณ์เขียนข่าวและกรณีศึกษาตัวอย่างข่าว

จากนั้นในช่วงท้ายของการประชุมฯ ได้มีการเน้นย้ำเรื่องของ ความถูกต้อง ครบถ้วน และรวดเร็ว ของการเขียนข่าวการประชาสัมพันธ์และการสร้างแรงจูงใจ ให้กำลังใจ เสริมสร้างทัศนคติเชิงบวก ในการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ซึ่งถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง พร้อมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และตอบข้อสงสัยเพิ่มเติมทั้งเจ้าหน้าที่ในระดับจังหวัดและอำเภอ และตลอดการประชุมได้มีปฏิบัติตามหลักการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ในรูปแบบ New Normal ตามมาตรการการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อีกด้วย