งาน “อาชีพ ACHIEVE FEST” ฉลองความสำเร็จ 5 ปี ของโครงการ USAID Achieve มอบทักษะและโอกาสให้เยาวชนนอกระบบการศึกษาในจชต.

ปัตตานี 19 กรกฎาคม 2566 – USAID และ มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก ประเทศไทย (Save the Children Thailand) ร่วมกับ ACTED และ THE LOOKER ได้จัดงานอาชีพ ACHIEVE FEST” ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดปัตตานี เพื่อเฉลิมฉลองและจัดแสดงผลงานความสำเร็จตลอด 5 ที่ผ่านมาของโครงการส่งเสริมอาชีพและทักษะชีวิตเยาวชนเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้ (USAID Achieve) โดยโครงการได้ส่งเสริมเยาวชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ให้เข้าถึงโอกาสในการทำงานผ่านการฝึกวิชาชีพและเสริมสร้างทักษะชีวิต

งาน อาชีพ ACHIEVE FEST” นำเสนอผลงาน สินค้า และบริการของเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงเสนอผลงานวิจัยเรื่องปัจจัยทักษะชีวิตที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการอาชีพนอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้เยาวชนนำเสนอไอเดียธุรกิจของตนเองและสมัครงานในตำแหน่งว่างที่ตนสนใจด้วย

กิจกรรมเหล่านี้ส่งเสริมความร่วมมือทั้งในภาคธุรกิจท้องถิ่น ชุมชน และเยาวชน ถึงการมีส่วนร่วมในการสร้างสันติภาพและสังคมสมานฉันท์ในระยะยาวแม้หลังโครงการจะจบลง ความรู้ที่ได้รับจากงานนี้จะช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับภูมิภาคต่อไป ซึ่งนอกจากการจัดกิจกรรมในรูปแบบนิทรรศการและกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้เข้าชมงานแล้ว ก็ยังมีการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กเพจ Save the Children Thailand ตลอดงานสำหรับเยาวชนและประชาชนในพื้นที่และภูมิภาคอื่น ๆ ที่สนใจร่วมกิจกรรมทางออนไลน์ด้วย

จากการทำงานของเราในช่วงที่ผ่านมา เราพบว่ายังมีเยาวชนจำนวนมากในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ที่ตกหล่นจากการศึกษาภาคปกติและยังเข้าไม่ถึงโอกาสในการทำงาน ด้วยข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจ ความเข้าใจด้านภาษา หรือมีบทบาทการดูแลคนในครอบครัว เราจึงพยายามขยายโอกาสให้กับเยาวชนเหล่านี้ให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การมีศักยภาพเพิ่มขึ้น การเข้าถึงอาชีพ และอยู่ร่วมกันในชุมชนได้อย่างมีความสุขคุณอำนรรฆพัชร พรประพันธ์ ตัวแทนคณะกรรมการมูลนิธิช่วยเหลือเด็กประเทศไทยกล่าวถึงความสำคัญของโครงการฯ

คุณอานัส พงษ์ประเสริฐ นายกสมาคม THE LOOKER กล่าวว่า การปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น หรือกติกาต่างๆ ที่มีอยู่ของสังคม กับการต่อสู้ในวัยเปลี่ยนผ่านของเยาวชนในโครงการฯ เป็นเรื่องยิ่งใหญ่ THE LOOKER ในฐานะคนกลางที่ประสานงานกับผู้ประกอบการให้เปิดโอกาส และค่อย ให้เยาวชนของเราได้พิสูจน์ตัวเอง ซึ่งหลายคนทำได้ดี ได้ทำงานต่อหลังจบการฝึกงาน ซึ่งเราไม่เพียงแค่ยินดีกับเขา แต่เราภูมิใจในการพิสูจน์ตัวเองของเขาว่าเค้าทำได้ด้วย

คุณพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ประธานในพิธีเปิดงาน กล่าวใจความสำคัญช่วงหนึ่งว่าเราต้องเปิดพื้นที่ให้เยาวชน ให้เขาได้แสดงถึงความสามารถที่หลากหลายตามความสนใจของเขา ให้เขาภาคภูมิใจกับตัวเองให้ได้มากที่สุด นั่นหมายถึงการที่เขาจะเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้นด้วย ผู้ใหญ่มีหน้าที่ให้กำลังใจส่งเสริมให้เขาได้แสดงศักยภาพในแนวทางที่เขาต้องการ

โครงการ USAID Achieve ดำเนินการโดยมูลนิธิช่วยเหลือเด็ก ประเทศไทย ร่วมกับภาคีเครือข่ายและพันธมิตร ได้สร้างโอกาสด้านเศรษฐกิจ ความร่วมมือ และความสัมพันธ์ของเยาวชนนอกระบบการศึกษา และส่งเสริมให้เยาวชนมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ เพื่อเพิ่มโอกาสในการจ้างงาน รวมถึงการประกอบธุรกิจตรงตามความต้องการของตลาด โดยได้ร่วมมือกับสถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัดปัตตานี ประกอบด้วย วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด สภาเกษตรกรจังหวัดปัตตานี วิทยาลัยชุมชนปัตตานี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี และวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ในการเปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น 150 ชั่วโมง เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตในหลายสาขา เช่น อาหารและการบริการ ตัดเย็บเสื้อผ้า ช่างเชื่อม ช่างไฟฟ้า เกษตร และทาสีปูกระเบื้อง รวมถึงอบรมทักษะที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสมานฉันท์ โดยมีเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการตลอดระยะเวลา 5 ปี กว่า 1,000 คน

โครงการ USAID Achieve ได้รับการสนับสนุนหลักจากองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) และได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากบริษัท Avery Dennison ภายใต้โครงการเสริมพลังผู้หญิงให้เข้าถึงทักษะวิชาชีพ (WE Achieve) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2565 ถึงเดือนมิถุนายน 2566 และโรงแรมและรีสอร์ทในเครือ Marriott ที่ร่วมมือพัฒนาหลักสูตรอาหารและบริการ และรับเยาวชนเข้าฝึกงาน ตั้งแต่เดือนกันยายน 2565 ถึงเดือนมิถุนายน 2566

มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก ประเทศไทย มุ่งมั่นที่จะสานต่อความสำเร็จของโครงการอาชีพในระยะยาวเพื่อให้เยาวชนสามารถเข้าถึงโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มูลนิธิฯ ยินดีและพร้อมที่จะร่วมมือกับสถาบัน องค์กร และบริษัท จากทุกภาคส่วนในการสร้างอนาคตที่ดีสำหรับเด็ก ๆ ในประเทศไทย

สำหรับมูลนิธิช่วยเหลือเด็ก ประเทศไทย (Save the Children Thailand) เริ่มทำงานในประเทศไทยในปี พ..2522 โดยให้ความช่วยเหลือในด้านการคุ้มครองและสนับสนุนสิทธิของเด็กและเยาวชนทั่วประเทศรวมถึงในด้านการศึกษาความเป็นอยู่และให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดสถานการณ์ความรุนแรงหรือภัยพิบัติ

ปัจจุบัน โครงการของเราครอบคลุมการทำงานในหลายด้าน เช่น ให้การศึกษาแก่เด็กข้ามชาติและอพยพลี้ภัย จัดการอบรมทักษะวิชาชีพและสร้างความสมานฉันท์ให้กับเยาวชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ เสริมสร้างศักยภาพให้กับองค์กรท้องถิ่นที่นำโดยผู้หญิงที่ทำงานด้านความเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ต่อต้านการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภัยบนอินเทอร์เน็ตให้แก่เด็กและเยาวชน รวมถึงสนับสนุนเด็กและเยาวชนที่มีความหลากหลายทางเพศ และอื่น ๆ