ศน.ปิดระบบลงทะเบียนฮัจย์ออนไลน์ เตรียมส่งมอบภารกิจให้กรมการปกครอง ตามพรบ.ฮัจย์ฉบับใหม่

69

กรมการศาสนาปิดระบบการลงทะเบียนผู้ประสงค์ไปฮัจย์ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเตรียมพร้อมส่งมอบภารกิจฮัจย์สู่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ตามระเบียบพรบ.ฮัจย์ฉบับใหม่     

นายมานัส ทารัตน์ใจ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม  รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการศาสนา เปิดเผยว่า ตามที่ พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. 2524 กำหนดให้กรมการศาสนาทำหน้าที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ลงทะเบียนผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ในระบบออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตทางเว็บไซต์  www.hajthailand.net ตลอด 24 ชั่วโมง นั้น

ในการนี้  พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2559 เรียบร้อยแล้ว โดยมีการเปลี่ยนสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  เป็นกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทยทำหน้าที่แทน  ดังนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการรายชื่อของผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ในระบบออนไลน์เพื่อส่งมอบภารกิจการส่งเสริมกิจการฮัจย์ไปยังกรมการปกครองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  กรมการศาสนาจึงขอปิดระบบการลงทะเบียนผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ในระบบออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตทางเว็บไซต์ www.hajthailand.net ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป