หน้าแรก ข่าวในประเทศ เศรษฐกิจ/ธุรกิจ

“ไอแบงก์” ตั้ง “วิทัย รัตนากร” นั่งรักษาการผู้จัดการคนใหม่

37
นายวิทัย รัตนากรกรรมการและรักษาการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ตามที่ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ได้มีการสรรหาผู้จัดการธนาคาร  เพื่อให้การบริหารงานของธนาคารดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและเรียบร้อย ซึ่งคณะกรรมการธนาคารมีมติแต่งตั้งให้ นายวิทัย รัตนากร  กรรมการธนาคาร รักษาการในตำแหน่งผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ทั้งนี้  ให้มีผลตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

ประวัตินายวิทัย รัตนากร กรรมการและรักษาการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท
- เศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การเงิน Drexel University สหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรี
- เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงานอื่นที่ผ่านมา

ปัจจุบันปี 2558 – ปัจจุบัน 
รองผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน กลุ่มลงทุนและบริหารการเงินปี

2554 – 2557 
ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด(มหาชน)ปี

2553 
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัดปี

2546 – 2553 
ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักลงทุนทางเลือก(ฝ่ายลงทุนพิเศษ) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการปี

2550 – 2553
 กรรมการ บริษัท จัดการกองทุนนครหลวงไทย จำกัดปี

2548 – 2553 
กรรมการ บริษัท แอลซี(ประเทศไทย) จำกัด 
กรรมการ บริษัท สหไทยสตีลไพน์ จำกัด(มหาชน)

2551 – 2553 
กรรมการ บริษัท ไทยพร็อสเพอร์ริตี้ แอดไวเซอร์รี่ จำกัด

2547 – 2549 
กรรมการ บริษัท ไทยแอดมินิสเตชั่น เซอร์วิส จำกัด